scroller

2014 എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ+ വാങ്ങിയ എല്ലാ ഉപസഭകളില്‍നിന്നുമുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ എത്രയുംവേഗം അവരവരുടെ പേര്,രജി.നം,ഉപസഭ,ജില്ല,ഫോണ്‍നമ്പര്‍ തുടങ്ങിയവ ജന.സെക്രട്ടറി ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .ഫോണ്‍:-9645767612

Wednesday, April 23, 2014

Oachira upasabha conducted one day seminarOachira Upasabha has conducted one day seminar on 2nd March 2014 at Ramavarma L P School, Krishnapuram. The inaugural session was started at 10.30 AM with a flagship prayer of Yogakshemasabha. Vanitha wing president Smt. Komalam Antharjanam welcomed the gathering. After presidential address by Brahmasri. Sureshkumar Potty, Upasabha president, formal inauguration was done by Yogakshemasabha General Secretary Brahmasri. Radhakrishnan Potty with an informative speech. 

First session started at 11 AM based on Gynecology awareness by Dr. Ganga Antharjanam from Tiruvalla upasabha. The session was an interactive type and benefited all those who were present. The session winded up by 1 PM with a doubt clearing and feedback.
After lunch break, the second session started at 2 PM based on overcoming exam stress in students by Smt. Savithri Antharjanam from Vettikavala upasabha. It was a motivating session to not only young generation, but parents also. The interactive session winded up by 4 PM.
Formal vote of thanks was done by Youth wing Treasurer Brahmasri. Jyothish Potty.
Best Blogger Tips

Saturday, March 1, 2014

പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ - ആറ്റിങ്ങല്‍ ഉപസഭ


Best Blogger Tips

സംസ്കൃതി 2014


Best Blogger Tips

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സഭ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക പൊതുയോഗം നടത്തി

tbmKt£ak`--I®qÀ PnÃm AÀ²hmÀjnI s]mXptbmKw2013 s^{_phcn 23 RmbdmgvN ]pdt¨cn tIihXocw BbpÀtÆZ{Kma¯n sh¨v \S¶p PnÃm ssh.{]knU­v shZnca\ hnjvWp \¼qXncn A[y£Xhln¨tbmK¯n kwØm\ {SjdÀ hmkptZh³ \¼qXncn.hn.F³ DZvLmS\w \nÀhln¨p. PnÃm sk{I«dn kn,tIih³ \¼qXncn kzmKXhpw PnÃm {SjdÀ C.F³.IrjvW³ \¼qXncn \µnbpw {]Imin¸n¨p. ]XmI DbÀ¯nbXn\p tijw ap³ PnÃm {]knU­v ssIX{]w amSa\ kp{_ÒWy³\¼qXncn bpsS \ncymW¯n Iu¬kn tbmKw A\ptimN\w tcJs¸Sp¯n. Iq«mbvabnte¡vt£a{io {]hÀ¯\§sfIpdn¨v   tbmKt£ak`-- FdWmIpfw PnÃm sk{I«dn ameXn ¢mkv \bn¨p.    hnhn[ taJeIfn t\«w ssIhcn¨hsc A\ptamZn¨p. dnt¸mcv«v,hchpNnehv IW¡hXcWw----hXcW¯n\p tijwhnj³ 2020 F¶ hnjbs¯ Ipdn¨v  IrjvW³ \¼qXncn.hn skan\mÀ        {]_ÔwAhXcn¸n¨p.{SÌv sNbÀam³ Sn.kn.iw`p\¼qXncn, kwØm\ \nÀhmlIkanXnbwKw Fw.{io[c³ \¼qXncn, kwØm\ dPnkv{SmÀ a[pac§mSv, kwØm\HmÀKss\kÀ ]n.F³.ZmtamZc³\¼qXncn,h\nXmk` {]knU­v kmhn{Xn A´ÀP\w, t£a{io tImUnt\äÀ apøÅn \mcmbW³ \¼qXncn F¶nhÀ kwkmcn¨p. .മുന്നോക്ക വികസന കോര്പറേഷ\nepw, ae_mcv tZhkzw t_mÀUnepw യോഗക്ഷേമസഭIv {]m[n\n[yw Dd]v hcp¯I,.sslµ-hm-cm-[-\m-e-b-§Ä sImÅ-b-Sn-¡p-¶-Xn-s\-Xnsc _Ô-s¸-«-hÀ ASn-b-´nc {i² ]Xn-¸n-¡ p-I - ià-amb kpc-£m-kw-hn-[m-\-§Ä GÀs¸Sp-¯p-I ,km¼-¯nI kwh-cWw Dd¸p hcp-Xn-Xn-s¡m­v kmaqly \oXn Dd¸p hcp-¯p-I, XpS§nbh tbmK-t£-a-k`PnÃm-k-t½-f\w {]tab¯neqsS Bh-iy-s¸-Sp-¶p.\yq\-]-£-k-ap-Zm-b-¡mÀ¡mbn  A\p-h-Zn¨v hcp¶ kvtImfÀjn¸v \¼q-Xn-cn,-{_m-Ò-W-hn-`mKw Ip«n-IÄ¡pw A\p-h-Zn¨p Xc-W-sa¶pw tbmK-t£-a-k` PnÃm-k-t½-f\w ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Best Blogger Tips

Blogmaster


Secretary - IT Cell, Yogakshemasabha,
e-mail - itcell.yks@gmail.com
Website - www.yogakshemasabha.org