scroller

Friday, March 30, 2012

നവദമ്പതികള്‍...

കാഞ്ഞങ്ങാട് ചെമ്മട്ടംവയല്‍ പുതുമന ഇല്ലത്ത് ഗോവിന്ദന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെയും രാധാമണി അന്തര്‍ജനത്തിന്റെയും മകന്‍ ഡോ: പുതുമന ഗോവിന്ദനും (30) [കാഞ്ഞങ്ങാട് ഉപസഭ], മുക്കം സി. കേശവന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെയും ശശികല അന്തര്‍ജനത്തിന്റെയും മകള്‍ ഡോ: ശ്രീദേവിയും (24) [ഉച്ചക്കാവ് ഉപസഭ] വിവാഹിതരായി.  യോഗക്ഷേമസഭയുടെ ആശംസകള്‍..
Best Blogger Tips

Tuesday, March 27, 2012

ഇങ്ങനെയും ഒരു സേവനം !


Best Blogger Tips

Vanitha Sabha Initiates Aid Programmes

Hon.Minister Prof.K.V Thomas inaugurating the programme

Kochi 24:03:2012 - The women's wing of Yogakshemasabha today initiated a programme for extending helping hand to financially challenged among its members.  The programme was inaugurated by Hon. Minister of State Prof.K.V.Thomas at the function held at YMCA Hall, Ernakulam. Sri K.S Vasudeva Sharma, Political Secretary to Chief Minister, was the chief guest of the function. 

  
Best Blogger Tips

Friday, March 23, 2012

YES 2012 Youth Camp at Pathanamthitta - Details of Programmes


Best Blogger Tips

Sree Sankara Jayanthi 2012, Kalady

             Sabha is celebrating the Sree Sankara Jayanthi at Kalady,the spiritual centre of Kerala, blessed with the birth of the Acharya Swamikal on 26th April. . Various Programmes like Seminar, recitation of Acharya's poem, River Pooja, Sanyasi Pooja,Parikrama from Adisankara Keerthi Sthambham to the historically important famous “MUTHALAKKADAVU” (where he got permission from his mother to become SANYASI).  First meeting of the Organising Committee was held at Sreekrishna Swamy Temple on 18-03-2012 and formed Organising Committee with the following  members.
Chief Patron
Thekke Madom Sankaranandabhoothy Valiya Moopppil Swamiyar
Patrons
1 Brahmasree Akeeraman Kalidasan Bhattathirippad
2 Brahmasree Puliyannur Vasudevan Nampoothiripad
3 Brahmasree Swarnath Mana Narayanan Nampoothiripad
4 Brahmasree T.R.Vallabhan Nampoothiripad
5 Dr. Devaki Antherjanam
Chairman
Dr. N P P Namboothiri
Vice-Chariman
 Sri P V Sivadas
 Sri K N Namboothiri
 Smt. V S Malathy Devi
 Sri.T.R.Vallabhan Namboothiripad
 Smt.Thangoor Saraswathy Antherjanam
General Convener
Kappilly Sreekumar Namboothiri
Joint Conveners
Sri P M Sudhish Namboothiri
Adv. P N DNamboothiri
Sri A A Bhattathiri
Prof. Ssambhu NamboothiriI
Periyamana Narayanan Namboothiri
Treasurer
Sri Pattathiar Madom Vasudevan Namboothiri
         
All are requested to make it convenient to attend the meeting and also to participate in the Programme on 26-4-2012.

P M Sudhish, Kalady,
Yogakshema Sabha,
Ernakulam Dist. Vice President

Best Blogger Tips

Pathanamthitta Dist IT Cell - Creats E-mail IDs for At All Level

Function organised for release of official E-mail IDs at Pathanamthitta district

Best Blogger Tips

Wednesday, March 21, 2012

Athirathram AT Kaimukku Mana - Brochure


Click on the image for detailed view.
Best Blogger Tips

Women's Meet at Edappilly !st April 2012


Best Blogger Tips

Pooja and Sooktha Class At Pookkode - Thrissur

Report by Devan Karekkad
Best Blogger Tips

Women's Wing Initiates Aid Programme.


Kochi:  Women's wing of Sabha is initiating a three faced aid programme for extending help to the financial challenged ladies among us.  The programme will be inaugurated by Hon Central Minister for Food and Civil Supplies Prof.K.V Thomas.  Sri K.S Vasideva Sharma, Political Secretary to Chief Minister will deliver the keynote address. Given below is the Programme Notice.  All are invited.
Best Blogger Tips

Friday, March 16, 2012

Tuesday, March 13, 2012


Best Blogger Tips

Sabha Celebrates Sree Sankara Jayanthi


            Yogakshemasabha is celebrating Sree Sankara Jayanthy at Kalady,blessed by the birth of Jagadguru. Various programmes like Seminar, recitation of Acharya's poem and Ghoshayathra from Adisankara Keerthi Sthambham to the  historical important famous “Muthalakkadavu” are organised on on 26-04-2012. A meeting of the organising committee is scheduled to be held at Sreekrishna Swamy Temple on 18-03-2012 at 2 p.m.

        All are requested to attend the meeting and also to participate in the Programmes.

Reported by: P M Sudhish, Kalady, Ernakulam Dist. Vice President,
Best Blogger Tips

Friday, March 2, 2012

Dr. Frits Stall Memmorial Meeting At Kozhikode - IIAs part of Yogakshemasabha foundation day on March 1, Kozhikode Jilla Sabha conducted Dr. Frits Staal memorial lecture by Dr. Vinod Bhattathiripad at Gayathri Kalyanamandapam. Several scholars including Dr. M G S Narayanan attended the function.
report: Sarman Navaneeth
Best Blogger Tips

Thursday, March 1, 2012

കണ്ടാല്‍ പ്രായം പറയില്ല !
ØbL¢ ÉùOßæÜ çÄBÏᢠ¥¿ÏíAÏᢠÉùßæ‚¿áAÞX ¨ dÉÞÏJßÜᢠæÄBßÜᢠµÎáBßÜᢠµÏùáæÎKí µãí×íÃX ÈOâÄßøßæÏ µIÞW ¦øᢠÉùÏ߈. æÄBáµÏùÞX ¦æ{µßGÞÈßæˆK ÉøÞÄß ¦ÜM¿Oí æÉøßµÎÈ §ˆæJ µã×íÃX ÈOâÄßøA߈. µÞøâ §çgÙJßæa ÉùOßæÜ æÄBßÜᢠµÎáBßÜᢠµÏùáKÄí ®ÝáÉJßÎâKáµÞøÈÞÏ ÈOâÄßøß ÄæK. æÄBßÈá Ä¿¢ ÄáùAáKÄá ÎáÄW çÄB æÉÞÄß‚í ÎÞVAxßW æµÞIáçÉÞÏß ÕßWAáKÄá Õæø §çgÙ¢  æÄÞÝßÜÞ{ßµ{߈ÞæÄ æº‡áKá.

æÄBᢠµÎáBᢠùÌùᢠÕÞÝÏᢠµáøáÎá{µá¢ §¿Õß{ µã×ßµ{áæΈÞÎáU ÎâKí ¯AV ØíÅÜÎÞÃáUÄí. 110 æÄBᢠ150 µÎáBá¢. µÞçCÞW ¦ÜM¿Oí ÉFÞÏJí ÎáX èÕØí dÉØßÁaÞÏßøáK µã×íÃX ÈOâÄßøß ç¼ÞÜßAí ¦æ{ µßGÞæÄ ÕKçMÞÝÞÃí æÄBáµÏxοAÎáU ç¼ÞÜßµZ Äá¿BßÏÄí. ²øá ÆßÕØ¢ 30 æÄBßW µÏùá¢. µÎáBÞæÃCßÜᢠ30 ®H¢ ÄæK. æºçOøßÏßæÜ µáçEGæa  ÉAW ÈßKÞÃí æÄBáµÏxÏdL¢ ÕÞBßÏÄí. ÉJáÕV×¢ ÎáXÉí ÕÞBßÏ ÏdL¢ §çMÞÝᢠ絿áÕKßG߈. æÄBßÈᢠµÎáBßÈᢠ²çø Ä{Mß¿ÞX ÉxßæˆCßÜᢠÏdLÎÞµáçOÞZ ²Ká ÄæK ÎÄß. ùÌV ¿ÞMß¹í ÎáÄW ×àxí ¥¿ßAáKÄáÕæø ²xÏíAá ÄæK 溇á¢.

øÞÕßæÜ ¯Ýá ÎáÄW 10 ÎÃß ÕæøÏÞÃí µã×ßÏß¿JßæÜ ç¼ÞÜß. µÞ¿áÕÏxÜᢠĿ¢ ÄáùAÜáæΈޢ ¨ ØÎÏJá 溇á¢. æÄBßÈí §¿Õß{ÏÞÏß ÕÞÝ, çºOí, çºÈ, ÎEZ ®KßÕÏáIí. Èâùá ÖÄÎÞÈ¢ è¼Õµã×ßÏÞÃí ÉùOßW. øÞØÕ{¢ ÉùOßW ©ÉçÏÞ·ß‚ßçGÏ߈. ØNßdÖÕß{µ{ÞÏÄßÈÞW ©WÉÞÆÈÕᢠµâ¿á¢ µâ¿áÄW ÕßÜÏᢠÜÍßAáæÎKí µã×íÃX ÈOâÄßøß ÉùEá. è¼ÕÕ{Jßæa dɺÞøµX µâ¿ßÏÞÃí ¨ ÎáX ¥ÇcÞɵX.

§çMÞZ ²çøAV ØíÅÜJí µÖáÎÞÕí µã×ß Äá¿BßÏßGáIí. ÎâKá ÕV×¢ æµÞIí Õß{ÕáÄøáK ¥ÄcáWÉÞÆÈçÖ×ßÏáU èĵ{ÞÃí ÈGæĈޢ. ÍÞøc ØÞÕßdÄß ¥LV¼ÈÎÞÃí ØÙÞÏJßÈáUÄí. çÄB æÉÞÄßAÞÈᢠ¥¿ÏíA ©øßAÞÈᢠÍÞøc ØÙÞÏßAá¢.

(çËÞY: 9495615460)
Best Blogger Tips

Homage to Panikkar Sir.....

Perunna 1-3-2012:
Yogakshemasabha paid homage to the departed NSS leader Adv. Narayana Panikkar.  Upon hearing the news, Sabha Hon. President visited the house of Panikkar Sir.
On behalf of Sree Sankara Trust - Sabha's Educational wing, Chairman Adv. M.V.S Nampoothiri laid floral tribute.  He also conveyed our condolence to NSS Gen.Secretary Sri.G.Sikumaran Nair.


Best Blogger Tips

Blogmaster


Secretary - IT Cell, Yogakshemasabha,
e-mail - itcell.yks@gmail.com
Website - www.yogakshemasabha.org