scroller

Tuesday, December 18, 2012

പഠന ശിബിരം മോഡ്യൂള്‍ - മാതൃക

കണ്ണൂര്‍ ജില്ല പഠന ശിബിരത്തിനായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട മോഡ്യൂള്‍ മാതൃക മറ്റു ജില്ലാ ക്യാമ്പുകള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധം പൊതുവായി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.


Best Blogger Tips

Monday, December 17, 2012

കണ്ണൂര്‍ ജില്ല പഠന ശിബിരം


tbmKt£ak`.2012
]T\in_ncw
H¶mw Znhkw.
Agot¡mSv …tbmKt£ak` ZznZn\ ]T\in_ncw 2012 Unkw_À 15,16 Xo¿XnIfnembn Agot¡mSv D]k`bnse samtfmfw Cïpsh¨v tNÀ¶p.
     PnÃm {]knUâv {io \Spa\ \mcmbW³ \¼qXncnbpsS A[y£Xbn D¯ctaJe sk{I«dn {io.Fw.]n.kp{_ÒWy³ \¼qXncn DZvLmS\w sNbvXp. DZvLmS\ kt½f\¯n kÀÆ{io hmkptZh³ \¼qXncn (I®qÀ Pnà \nco£I³) Sn.kn.iw`p \¼qXncn (kwØm\ tImþHmÀUnt\äÀ) F¶nhÀ BiwkIÄ AÀ¸n¨p. Pnà sk{I«dn. {io. ]n.F³.ZmtamZc³ \¼qXncn kzmKXhpw tPmbnâv sk{I«dn {io.]n.]n.D®nIrjvW³ \¼qXncn \µnbpw ]dªp. 150 e[nIw sa¼ÀamÀ Iym¼n AwK§fmbncp¶p.
     4.30 \v BZy skj³ \S¶p. {io. tIih³ tNäqcnsâ t\XrXz¯nemWv Imcy{Ia§Ä \S¶Xv. Ad¯n D]k` {]knUâv {io.sI.sI.iw`p \¼qXncn cN\ \nÀÆln¨ ""hµn¸n³ samtfmfIq«mbva"" F¶mcw`n¡p¶ in_ncKoXw 10 {Kq¸pIfmbn Xncnªv Iym¼wK§Ä hnhn[ CuW¯n Be]n¨p. hn.Sn.`«Xncn,]mÀÆXn s\t·\nawKew,]cnthZ\w,A[nthZ\w,
IpdqÀ D®n \¼qXncn¸mSv,bmN\mbm{X,shÅnt\gnbnse shÅnag,tLmj,\mSIw, kp{_ÒWy³ t]män F¶n§s\bmbncp¶p {Kq¸pIÄ. tbmKt£ak`bpsS C¶s¯ {]kàn, tbmKt£ak` F´v. ? F´n\v. ? F§ns\ F¶ hnjbs¯ ASnØm\s¸Sp¯n ]¯v {Kq¸pIfnepw NÀ¨sN¿pIbpw AhXcn¸n¡pIbpw sNbvXp. \¼qXncntbmKt£ak`
Ncn{X§fneqsS F¶ ]pkvXI¯nse aÀ½ {][m\amb Imcy§Ä / t]cpIÄ F¶nh D±cn¨psIm­v {Kq¸n\v t]cv \ÂInbXv {it²bambn. kwØm\ kt½f\t¯mS\p_Ôn¨v {]kn²oIcn¨ kph\oÀ ASnØm\am¡n k`bpsS Ncn{Xw, 3 L«§fneqsSbpÅ {]bmWw Iym¼§Ä¡v Andhv ]Icp¶Xmbncp¶p. 1908þ1946, 1947þ1976, 1976 apXepÅ {]hÀ¯\§sf¡pdn¨v hniZamb hnhcW§Ä Ivfmkn \ÂIpIbp­mbn.
     1976þ C¶s¯ tbmKt£ak` cq]oIrXamIpt¼mÄ BsI 148 D]k`Isf D­mbncp¶pÅp. F¶m C¶v Cu k` ]SÀ¶v tIcf¯n\I¯pw ]pd¯pw k`bpsS {]hÀ¯\w hym]n¨n«p­v F¶Xv kt´mjZmbIamWv.
      8.30 \v `£W¯n\mbn Iym¼wK§Ä  ]ncnsª¦nepw IrXyw 9.30 \v Xs¶ ho­pw IqSnt¨cpIbpw 11.30 hsc \o­pt]mIpIbpw sNbvXp. 9.30 \v Bcw`n¨ skj³ kn.sF. i¦c³\¼qXncnbpsS t\XrXz¯nembncp¶p. kwLS\bpw kwLmS\hpw F¶ hnjbs¯ B[mcam¡nbmbncp¶p skj³. Hcp kwLS\bpsS {]hÀ¯\ ]mc¼cyhpw,kwLmSI\pw Ahiyw th­Xmb Imcy§sf¡pdn¨pw {XnXe hn`mK¯n th­Xmb tcJIsf¡pdn¨pw skj\n NÀ¨ sNbvXp. CXneqsS D]k` sk{I«dnamÀ¡v ]p\ÀNn´\w sN¿m\pÅ Ahkcsamcp¡pIbpw sNbvXp. Iym¼§fpsS kPoh NÀ¨ aqew cm{Xn 11.30 hsc Cu skj³ \o­Xpw \½psS ]ptcmKXnbpsS `mKambn IW¡m¡mw. GhÀ¡pw PnÃmsk{I«dn ip`cm{Xn Biwkn¨tXmsS H¶mw Zn\ Imcy{Ia§Ä¡v XncÈoe hoWp.

                    Iym¼v eoUÀ: Be¡mSv amSa\ i¦c\mcmbW³ \¼qXncn.

16þ12þ12 .RmbÀ (c­mw Znhkw)
Agot¡mSv:  I®qÀ Pnà tbmKt£ak`bpsS B`napJy¯n Unkw_À 15,16 Xo¿XnIfnembn samtfmfw Cïpsh¨v ]T\in_ncw \S¶p.  c­mw Zn\¯n BZy Zn\ dnt¸mÀ«v AhXcn¸n¨p. 9.30 \v tImgnt¡mSv PnÃbnse  hnt\mZv a§¯mbbpsS t\XrXz¯n Ivfmkv Bcw`n¨p. hyànXz hnImkw, {]hÀ¯\w F¶nhsb¡pdn¨v hfsc hniZambn {io a§¯mb AhXcn¸n¨p. AXnKl\hpw Nn´m{]Zhpambncp¶p Ivfmkv. BcmWv Rm³, Rm³ F´mWv, FhnsSbmWv, F´n\mWv, F¶n§s\bpÅ Imcy§Ä hyàambn a\knem¡Ww hyàn F¶ Imcyw FSp¯p]dbpIbp­mbn.thjw,`mj,kz`mhw,
at\m`mhw F¶nhbpsS Imcy¯n {]tXyIw {i²n¡Ww. four GG Method hfsc `wKnbmbn AhXcn¸n¨p.Get Get, Get Give, Give Get, Give Give F¶ Imcy§Ä HmÀ¯psIm­pÅ {]hÀ¯\w BhiyamWv. {io hnt\mZv a§¯mbbpsS Ivfmkn\pw At±l¯n\pw Pnà h\nXmk` sk{I«dn {ioaXn sI.Fw kmhn{Xn A´ÀÖ\w \µn tcJs¸Sp¯n.
     {io a§¯mbbpsS Ivfmkn\v tijw 11.10 apX PnÃmsk{I«dn {io.]n.F³. ZmtamZc³ \¼qXncnbpsS  ¢mkv  Bcw`n¨p. C¶s¯ \nebn F§ns\sbms¡ k`m{]hÀ¯\§Ä \¶m¡mw F¶ ioÀjIw apJyam¡ns¡m­v 10 {Kq¸pIfm¡n FÃmtaJesb¡pdn¨pw NÀ¨ sN¿pIbpw NÀ¨ sN¿s¸« Imcy§Ä AhXcn¸n¡pIbpw sNbvXp.CXnsâ tIm¸nIÄ tcJmapew PnÃmsk{I«dnsb G¸n¨p. {]hÀ¯\§fpsS
t{ImUoIcWw PnÃmsk{I«dn AhXcn¸n¨p. BZcWob X{´nhcy³ {_Ò{io Im«pamSw Cuim\³ \¼qXncn¸mSns\ (X{´nkamPw A[y£³) {io sh¦ntemUv D®nIrjvW³ \¼qXncn s]m¶mS NmÀ¯n BZcn¨p. Pnà {]knUâv {io \Spa\ \mcmbW³ \¼qXncn Agot¡mSv D]k`mwK§Ä¡pw,samtfmfw CÃs¯ AwK§Ä¡pw,hnhn[ D]k`bn \n¶pw h¶ sa¼ÀamÀ¡pw,¢mskSp¯ BÀ.]n. amcmb,kÀÆ{io, tNäqÀ tIih³ \¼qXncn ,kn.sF. i¦c³ \¼qXncn , hnt\mZv a§¯mb ,]n.F³.Un.\¼qXncn, F¶nhtcbpw a[p ac§mSv, aqeam¦pfw {io[c³ \¼qXncn F¶nhtcbpw IrXÚX Adnbn¨p.

              Iym¼v eoUÀ: Be¡mSv amSa\ i¦c\mcmbW³ \¼qXncn.
കുടുത1ല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് :
Best Blogger Tips

Wednesday, December 12, 2012

12/12/12 - 12:12:12

 കൊച്ചി-12-12-12 (12:12:12)
ഈ ദിവസത്തിന്റെ സവിശേഷത അനുസ്മരിക്കുന്നതിനായി രാജേന്ദ്ര മൈതാനിയില്‍ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട  പരിപാടിയില്‍ ബഹു: കൊച്ചി മേയര്‍ ശ്രി ടോണി ചമ്മണി, വിവിധ സാമുദായിക നേതാക്കള്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം  യോഗക്ഷേമസഭയെ പ്രതിനിധീകരിച് എറണാകുളം ജില്ലാസഭാ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി മാലതി ദേവി പങ്കെടുക്കുന്നു.


Best Blogger Tips

Tuesday, December 11, 2012

യുവജനസഭ ക്രിക്കറ്റ്‌ ടൂര്‍ണമെന്റ്


Best Blogger Tips

വനിതാ സഭ - ഫേസ്ബുക്കില്‍


Best Blogger Tips

Arathil Upasabha - Family Meet.

Sri.C.I Sankaran Namboothiri (J.Secy)Aratathil Upasabha Kudumbasangamam on 9.12.12.at Purachery Appanam Karakkattillam.
Best Blogger Tips

മുന്നോക്ക സമുദായ മുന്നണി രൂപീകരണംɇKâV D øÞ×íd¿àÏÎÞÏᢠÍøÃÉøÎÞÏᢠ¥Õ·ÃßAæM¿áK ÎáKÞA ØÎáÆÞÏ ¼ÈÕßÍÞ·B{áæ¿ ©KÎÈJßÈá Ø¢¸¿ßAáµ ÎÞdÄÎÞÃí çÉÞ¢ÕÝßæÏKí ÎáKÞA ØÎáÆÞÏ Ø¢øfà ÎáKÃß Ø¢ØíÅÞÈ dÉØßÁaí ¥AàøÎY µÞ{ßÆÞØX ÍGÄßøßMÞ¿í. ÎáKÞA ØÎáÆÞÏ Ø¢øfà ÎáKÃß µHâV ¼ßˆÞ ¸¿µ¢ øâÉàµøà µYÕX×X ©Æí¸Þ¿È¢ 溇áµÏÞÏßøáKá ¥çgÙ¢.

Îxá ¼ÞÄß ÎÄ ÕßÍÞ·BZ Ø¢¸¿ß‚í ¥ÕµÞÖBZ çÈ¿ßæÏ¿áAáçOÞZ ©ÏVK ¼ÞÄßÏßW ¼Èß‚áçÉÞÏß ®K µÞøÃJÞW ¦ÈáµâÜcB{ᢠ¥ÕµÞÖB{ᢠÈßç×ÇßAæMG ÎáKÞA ØÎáÆÞÏAÞøáæ¿ ©KÎÈ¢ ÜfcÎÞAß 29²Þ{¢ ØÎáÆÞÏ Ø¢¸¿ÈµZ çºVKÞÃí ÎáKÞA ØÎáÆÞÏ Ø¢øfà ÎáKÃß øâÉàµøß‚ßGáUæÄKí ¥çgÙ¢ ÉùEá.

ÄÞÎøAá{¢ ÕÞØáçÆÕX ÈOâÄßøß ¥ÇcfÄ ÕÙß‚á. Ø¢ØíÅÞÈ ¼ÈùW æØdµGùß Øß.®Øí. ÈÞÏV, ¿ß.¦V. ÕˆÍX ÈOâÄßøßMÞ¿í, ®¢.Éß. ØádÌÙíÎÃcX ÈOâÄßøß, ÎÇá ÎøBÞ¿í, çÁÞ. ¿ß.Õß.¼ß. ÎÞøÞV, æµ.Õß. ©HßAã×íà ÕÞøßÏV, çµÖÕX çºxâV dÉØ¢·ß‚á. ¼ßˆ ¥ÁíçÙÞµí µNßxß dÉØßÁaÞÏß ÎÇá ÎøBÞ¿ßæÈÏᢠæØdµGùßÏÞÏß ®.Éß.æµ. ÕßçÈÞÆßæÈÏᢠÄßøæE¿áJá.
Best Blogger Tips

Blogmaster


Secretary - IT Cell, Yogakshemasabha,
e-mail - itcell.yks@gmail.com
Website - www.yogakshemasabha.org